Revize

nahoru

Plynová zařízení

Lhůta pro provádění provozních revizí na všech plynových zařízení je 1x za 3 roky. Kromě toho se na plynovém zařízení musí 1x za rok vykonávat pravidelná kontrola. Kontroly smí provádět proškolená osoba pro obsluhu plynových zařízení.

Přehled plynových zařízení:

 • plynové spotřebiče, kotle, pece a průmyslová zařízení,
 • domovní, průmyslové, NTL, STL a VTL plynovody,
 • kompresní a regulační stanice,
 • zařízení pro výrobu plynných paliv nebo technických plynů,
 • plnící zařízení a stanice pro plynná paliva nebo technické plyny,
 • rozvody technických plynů a NTL, STL, VTL plynovody na propad butan.

Legislativní předpisy

 • 174/1968 Sb. - zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • 21/1979 Sb. - vyhláška o určení vyhrazených plynových zařízení a podm. jejich     bezpečnosti
 • 458/2000 Sb. - Energetický zákon
 • 554/1990 Sb. - vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 85/1978 Sb. - vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva
 • ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
 • ČSN EN 12186 - Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky

Četnost revizí a kontrol 

Výchozí revize

je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení

před uvedením do provozu

Provozní revize

Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu

1 x 3 roky

Další případy provozní revize

- po více než 6 měsících mimo provoz
- po ukončení zkušebního provozu
- po provedení GO
- po nucené odstávce (nehoda, porucha)

Kontroly plynových zařízení

Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu  závěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.

1 x ročně

Technická zařízení

elektrická

více informací

plynová

více informací

tlaková

více informací

zdvihací

více informací