Revize

nahoru

Tlaková zařízení

U tlakových zařízení se provádí provozní, vnitřní revize a tlakové zkoušky. Lhůty u jednotlivých úkonů definujeme podle typu zařízení.

Přehled tlakových zařízení:

Legislativní předpisy

Četnost revizí a kontrol - TNS

Výchozí revize TNS

provádí se vždy u nových před uvedením do provozu, u rekonstruovaných před opětovným uvedením do provozu a u TNS a u kterých došlo ke změně použití nebo přemístění

před uvedením do provozu

Provozní revize TNS

prověří se bezpečnost zařízení za provozního tlaku a běžných podmínek. První provozní revize se provádí do 14 dnů od zahájení provozu TNS (v praxi se realizuje výjimečně) a
dále ve lhůtě 1x ročně (výjimku tvoří zásobníky LPG a chladící zařízení kde je lhůta stanovena 1x za 2 roky).

1 x ročně

Vnitřní revize TNS

při této činnosti se ověřuje stav i vnitřního povrchu tlakového celku, korozních jevů a případných usazenin. Provádí se ve lhůtě 1x za 5 let, další případy provádění vnitřních revizí: před rekonstrukcí a po ní, byla-li TNS mimo provoz déle než 2 roky, při sezónním provozu vždy před započetím sezóny, před změnou stlačené látky (média) nebo zhoršení její jakosti, byla-li odstavena z důvodu havarijního stavu

1 x 5 let

Zkouška těsnosti TNS

vždy po každé vnitřní revizi

Technická zařízení

elektrická

více informací

plynová

více informací

tlaková

více informací

zdvihací

více informací